Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI pel qual es fa pública la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de dret públic Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga.

Mitjançant aquest anunci es fa pública la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat
de dret públic, Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga que es transcriu a l’Annex.”
En data 02 de novembre de 2020 es va signar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de
dret públic Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga.
D’acord amb el previst a l’article 112 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i ara es procedeix a fer una pròrroga d’un mes.
Es procedeix a donar publicitat al conveni esmentat