Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

ANUNCI pel qual es fa pública la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de dret públic Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga.

Mitjançant aquest anunci es fa pública la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat
de dret públic, Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga que es transcriu a l’Annex.”
En data 02 de novembre de 2020 es va signar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de
dret públic Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga.
D’acord amb el previst a l’article 112 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i ara es procedeix a fer una pròrroga d’un mes.
Es procedeix a donar publicitat al conveni esmentat