Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer,

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8335, de 06.02.2021).

S’ha observat que s’ha produït una errada al text de la versió castellana de la Resolució SLT/275/2021, de 5 de
febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, enviada al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i publicada al núm. 8335, de 06.02.2021; per tant, se’n detalla la correcció oportuna.