Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET 3/2021, de 2 de febrer,

DECRET 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i
Qualificació Professionals de Catalunya.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 150.b), estableix que correspon a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d’organització de la seva administració i sobre les diverses modalitats organitzatives i
instrumentals per a l’actuació administrativa.
La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, s’aprova amb el doble objectiu
d’establir i regular el Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, (d’ara en endavant
Sistema), com a marc integrat de la formació professional i dels serveis que li són inherents d’informació,
d’orientació i d’acreditació de les competències professionals, d’una banda, i de crear l’Agència Pública de
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, de l’altra.