Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/154/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/154/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 desetembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria dediplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018).

Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs oposició de la convocatòria especifica del procésselectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018);

Vista la pèrdua de la condició de personal estatutari fix de la secretària titular del tribunal de l’esmentadaconvocatòria (DSI LLIURE-2018);

En conseqüència i en ús de les competències que m’han estat conferides,

Resolc:

Article 1Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Carmen Martín Romero com a secretària titular del tribunalcorresponent a la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria dediplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018).

Article 2Nomenar la Sra. Ester Ripoll Navarro secretària titular del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSILLIURE-2018).

Article 3Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Ester Ripoll Navarro com a secretària suplent del tribunalcorresponent a la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria dediplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018).

Article 4Nomenar el Sr. José Luis García Romero secretari suplent del tribunal corresponent a la convocatòria específicadel procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSILLIURE-2018).

Barcelona, 22 de gener de 2021

Josep Maria Argimon i Pallàs

Enllaç al DOGC