Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la
interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure-
2018.

Mitjançant aquest anunci, el director gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant
identificada amb les inicials CMG, participant de la convocatòria amb núm. d’identificació DSI.LLIURE-2018, ha
interposat el recurs ordinari contenciós administratiu seguit amb el número de procediment ordinari 312/2021,
davant de la Sala Contenciosa Administrativa Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra la desestimació del recurs d’alçada presentat contra la diligència del 9 de juliol de 2020, del Tribunal
Qualificador de la convocatòria especifica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de
diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI.LLIURE-2018) en virtut de la qual entre d’altres s’acorda la
desestimació de les reclamacions presentades contra la prova de català i la no consideració de la recurrent com
a persona exempta de realitzar la prova i es té per no presentada.