Per una sanitat pública, universal i de qualitat

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre la convocatòria extraordinària d’ocupació 2017-2019 i 2018-2020 i convocatòria ordinària d’ocupació 2018, 2019 i 2020.

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS) procedeix a la publicació de la seva convocatòria extraordinària 2017-2019, per a l’estabilització d’ocupació
temporal , que consta de 17 llocs de treball del Grup 1: 15 corresponents a l’Hospital Universitari de Santa Maria i 2 corresponents
a l’Hospital Comarcal del Pallars.

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS) procedeix a la publicació de la seva convocatòria extraordinària 2018-2020 corresponent a l’exercici 2018, que
consta d’ 1 lloc de treball corresponent a l’Hospital Universitari de Santa Maria i 1 lloc corresponent a l’Hospital Comarcal del Pallars

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS) procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici 2018, que consta de 4 llocs
de treball corresponents a l’Hospital Universitari de Santa Maria.