Per una sanitat pública, universal i de qualitat

PED-LLIURE-2018. DOGC núm. 7583

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE FACULTATIU(IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES ESPECÍFIQUES

El tribunal qualificador mitjançant la publicació de la present diligència i a la vista dels resultats de puntuació finals de la convocatòria continguts en la diligència del tribunal de data 29 d’abril de 2021 i els seus annexos i d’allò que estableix l’apartat 10 de les bases de la convocatòria de referència;

De conformitat amb allò que estableix la base 8, 9 i 10 de la convocatòria referenciada i la base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre – DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), aquest tribunal qualificador,

A C O R D A:

1r. Donar publicitat de la distribució de les 149 places, objecte de la present convocatòria distribuïdes per gerències territorials, d’acord amb el que preveu l’apartat 10 de les bases de la convocatòria de referència i que es distribueixen de la manera següent:

Gerència Territorial de Barcelona ciutat: 49 place

Gerència Territorial Metropolitana sud: 26 place

Gerència Territorial Metropolitana nord: 32 places

Gerència Territorial Camp de Tarragona: 8 places

Gerència Territorial Catalunya Central: 9 places

Gerència Territorial Girona: 14 places

Gerència Territorial de Lleida: 5 places

Gerència Territorial Terres de l’Ebre: 6 places

2n. Obrir un termini de deu dies hàbils que s’iniciarà el proper dilluns dia 17 de maig i finalitzarà el dilluns dia 31 de maig (atès que el dia 24 de maig és festiu en moltes localitats de Catalunya), ambdós inclosos, per tal que totes les persones aspirants que consten a la llista definitiva de puntuació final, publicada a l’annex 2 de la diligència de data 29 d’abril de 2021, accedeixin al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) i efectuïn l’elecció de la Gerència Territorial que desitgin. Es podrà sol·licitar tantes destinacions com es consideri oportú per ordre de preferència, i com a mínim caldrà sol·licitar una Gerència Territorial.
Les persones aspirants que no sol·licitin cap Gerència Territorial quedaran excloses del procés selectiu.

3r. Publicar la ruta a seguir dins de l’SGRH per realitzar la petició de la destinació o destinacions sol·licitades.
Accedir a l’SGRH amb el nom d’usuari (DNI) i clau
Accedir a “Convocatòries de selecció”, dins l’apartat “Selecció i Provisió”
Accedir a “Elecció de gerència territorial” dins l’apartat “Inscripcions”
Clicar l’enllaç de la convocatòria “PED-T.LLIURE-2018”
Fer l’elecció de la gerència territorial per ordre de preferència
Clicar “Desar”

4t. Una vegada finalitzat el termini previst en el punt 2 de la present diligència es publicarà una nova diligència del tribunal amb la publicació de les places adjudicades i les persones adscrites a cadascuna de les gerències territorials.

Barcelona,14 de maig de 2021
Lluís Quadrat Bosch
Secretari del tribunal