Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de
provisió núm. SA/001/21).

Atesa la Resolució SLT/1204/2021, de 23 d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure
designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm.
SA/001/21), publicada al DOGC núm. 8397, de 28/04/2021;
Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria, i de conformitat amb
l’informe emès per l’òrgan directiu corresponent, en relació amb els candidats que es consideren més adients;
Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries;