Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/393/2021, de 15 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/393/2021, de 15 de febrer, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licitudsprevist per la Resolució SLT/65/2021, de 15 de gener, del director del Servei Català de la Salut, per la quals’obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitivadestinades al cofinançament d’inversions en renovació d’equipament sanitari i aparells mèdics als centreshospitalaris d’aguts integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) en elmarc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de laSalut, durant el període 2021-2022 (ref. BDNS 544648) (DOGC núm. 8320, de 19.1.2021).