Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal facultatiu
especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut
Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-1/2020).

D’acord amb la Resolució SLT/2146/2020, de 4 de setembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat
voluntària de places vacants de personal facultatiu especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries
de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-
1/2020),

Vista l’acta del tribunal de la convocatòria de mobilitat voluntària d’una plaça de facultatiu/iva especialista de
Medicina Interna del Hospital Universitari de Bellvitge de data 16 d’abril de 2021,

Atès que s’han seguit tots els tràmits de procediments establerts reglamentàriament i d’acord amb allò previst
a la base 7 de la convocatòria,