Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3798/2021, de 22 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3798/2021, de 22 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs
específic, de cinc càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut
(convocatòria de provisió núm. SA/014/21).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries

Continua llegint