Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/194/2021, de 7 de desembre

ACORD GOV/194/2021, de 7 de desembre, pel qual es prorroga el Programa per a la tramitació i gestió dels
expedients sancionadors en matèria de salut pública relatius a mesures de prevenció i contenció sanitàries
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, aprovat per l’Acord GOV/171/2020, de 29 de
desembre, i se’n modifiquen determinats aspectes.


En data 29 de desembre de 2020, es va aprovar l’Acord GOV/171/2020 pel qual es crea el Programa per a la
tramitació i gestió dels expedients sancionadors en matèria de salut pública relatius a les mesures de prevenció
i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el qual té per objecte la
tramitació, sota els principis d’eficàcia, eficiència i celeritat, dels expedients sancionadors derivats de l’aplicació
del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de
les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19,
amb l’objectiu de no incórrer en la prescripció de les infraccions ni la caducitat dels procediments, així com
d’evitar que es dilueixi la finalitat d’aquest règim sancionador, consistent en la conscienciació de la ciutadania
del deure de complir aquestes mesures per tal de contenir els brots i minimitzar la transmissió del virus SARS-
CoV-2 que provoca la COVID-19.

continua llegint