Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre, pel qual s’autoritza la modificació de l’Acord GOV/2/2021, de 12
de gener, mitjançant el qual es va autoritzar l’adquisició per part del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
de la branca d’activitat sanitària resultant de l’acord d’escissió parcial de l’Hospital Plató Fundació Privada.


En data 12 de gener de 2021 el Govern va aprovar l’Acord GOV/2/2021, mitjançant el qual va autoritzar
l’acceptació de la transmissió a favor del Consorci Hospital Clínic de Barcelona de la branca d’activitat sanitària
resultant de l’Acord d’escissió parcial de l’Hospital Plató Fundació Privada.

Continua llegint