Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període del 2021 al
2022.
En data 6 d’abril de 2021, es va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social
i Migracions (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al
control de la incapacitat temporal durant el període del 2021 al 2022. Atès el que disposa l’article 15.3 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Continua llegint