Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/210/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/210/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/210/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025.
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, regula el Pla de salut de Catalunya com a
l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins de
l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb una vigència quinquennal. L’article 64 d’aquesta mateixa Llei
estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària i fixar
els objectius i els nivells de salut a assolir com a conseqüència de les polítiques que s’inclouen en el Pla de
salut de Catalunya

Continua llegint