Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/206/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/206/2021, de 21 de desembre, pel qual es modifica, en allò relatiu al Comitè Assessor d’Ètica
Pública, l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i
personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures
en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Continua llegint