Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Oferta d’ocupació pública de l’ICS exercici 2021

RESOLUCIÓ SLT/3830/2021, de 23 de desembre, que dona publicitat a l’Acord 114/2021, de 23 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 i la seva distribució per categories.

Atès que, en data 23 de desembre de 2021, la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut ha acordat aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 i la seva distribució per categories;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 10.a de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de
la Salut,

Feu clic per accedir a 1884691.pdf