Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèriade salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comportal’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir lapropagació de la malaltia, a l’empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament,del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública id’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara delReial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagaciód’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 denovembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.En efecte, l’article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, disposa que, en situacions depandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures delimitació de l’activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació de serveis en determinats àmbitsterritorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que disposa l’article 55.Així mateix, en l’àmbit de cada comunitat autònoma, als efectes de l’estat d’alarma, l’autoritat competentdelegada és la persona que exerceixi la presidència de la comunitat autònoma, la qual està habilitada perdictar, per delegació del Govern, les ordres, resolucions i disposicions per a l’aplicació de les previsionsestablertes als articles 5 a 11, sense la prèvia tramitació de procediment administratiu i sense que siguinaplicables les previsions del segon paràgraf de l’article 8.6 i de l’article 10.8 de la Llei reguladora de lajurisdicció contenciosa administrativa.

Feu clic per accedir a 1849093.pdf