Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió del
Departament de Salut als laboratoris de Biologia Molecular de Virus Entèrics i de Virus, Bacteris i
Protozous d’Interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona, en el marc de
l’ampliació del Programa temporal de vigilància SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya
corresponent als anys 2021 i 2022 amb el seguiment de variants.

En data 30 de novembre de 2021, es va fer l’encàrrec de gestió del Departament de Salut als laboratoris de
Biologia Molecular de Virus Entèrics i de Virus, Bacteris i Protozous d’Interès en Salut Pública i Seguretat
Alimentària de la Universitat de Barcelona, en el marc de l’ampliació del Programa temporal de vigilància SARS-
CoV-2 en aigües residuals de Catalunya corresponent als anys 2021 i 2022 amb el seguiment de variants.
Atès el que disposa l’article 15.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques,

Continua llegint