Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació, exercici 2021.

De conformitat amb allò establert en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2021, art. 19. Oferta d’Ocupació Pública per al 2021 i contractació de personal fix. Gestió de Serveis
Sanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, que
consta de 11 llocs de treball: 8 corresponents a l’Hospital Universitari de Santa Maria i 3 corresponents a
l’Hospital Comarcal del Pallars.

Continua llegint