Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries de concursos de mèrits per a la provisió de diversos llocs de treball en règim de contractació laboral (taxa de reposició ordinària i extraordinària).

Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U. del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya convoca la següent
convocatòria externa per concurs de mèrits amb taxa de reposició ordinària:
– Un lloc de treball d’Oficial Administratiu/iva per a l’ABS La Roca del Vallès
Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U. del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya convoca les següents
convocatòries externes per concurs de mèrits amb taxa de reposició extraordinària, segons el Real Decret Llei
14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública:
– Un lloc de treball d’Oficial Administratiu/iva per a l’ABS La Roca del Vallès
– Un lloc de treball de Metge/essa per al Centre d’Atenció Primària (CAP) per a l’ABS La Roca del Vallès

Continua llegint