Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3632/2021, de 2 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3632/2021, de 2 de desembre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de concurs específic, d’un lloc singular de la Direcció de Serveis del Departament de Salut
(convocatòria de provisió núm. SA/005/21).
Atesa la Resolució SLT/2843/2021, de 20 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de
concurs específic, d’un lloc singular de la Direcció de Serveis del Departament de Salut (convocatòria de
provisió núm. SA/005/21) (DOGC núm. 8508, de 23.9.2021);
Atès que s’han complert els requisits i les especificacions que exigeix la convocatòria;
Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries;

Continua llegint