Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (Codi identificació de la convocatòria LAB.LLIURE-2018. DOGC núm. 7622, de 18.5.2018) Categoria: Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòsticclínic. Resultats provisionals del concurs de mèrits

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3798/2021, de 22 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3798/2021, de 22 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de cinc càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/014/21). D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext únic dels preceptes de determinats textos

Continua llegint

ACORD GOV/206/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/206/2021, de 21 de desembre, pel qual es modifica, en allò relatiu al Comitè Assessor d’ÈticaPública, l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs ipersonal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesuresen matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. Continua

Continua llegint

Seguim oblidats!!!

Seguim oblidats!!! El Govern continua ignorant al personal sanitari en un moment tan crític com el que estem vivint, amb la falta de professionals en la majoria dels casos per les pèssimes contractacions, esgotats, per la quantitat i la mala gestió de la feina, en molts casos revocant les merescudes vacances en forma de descans, perquè ja no podem més.

Continua llegint

ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021. L’article 32 de la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogada per a l’any 2021, estableix que les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió similars s’han d’aprovar en

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre, per la qual s’adopten mesures en matèria de contractacióde recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 i, en concret, l’especial situació d’emergènciasanitària existent actualment amb motiu de la sisena onada, determina que a l’empara de la legislació

Continua llegint